ایران در نقشه جهان

نسبت تنظیم گری با حقوق و سیاست

پنج شنبه بیستم آبان ماه 1400

 کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:photo_2021-11-07_15-16-01

نسبت تنظیم گری با حقوق و سیاست

سخنرانان:
 دکتر محمد راسخ
 دکتر کیومرث اشتریان

دبیر جلسه: 
 دکتر راضیه امامی میبدی

دوشنبه 17 آبان 1400 ساعت 17/30

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsaregulation

با سخنرانی های زنده کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی همراه باشید.