ایران در نقشه جهان

کارگاه مجازی "شناخت احزاب و گروه‌های نفوذ در آمریکا"

پنج شنبه بیستم آبان ماه 1400

کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران و مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کنند: photo_2021-11-07_15-18-38
کارگاه مجازی «شناخت احزاب و گروه‌های نفوذ در آمریکا»
محورها:
• تاریخ نظام دو حزبی
• پایگاه اجتماعی احزاب
• گروه‌های نفوذ در آمریکا
• نقش گروه‌های نفوذ درباره ایران
مدرس: دکتر علی مسعودی 
استادیار روابط بین‌الملل دانشکده اقتصاد و علوم سياسی دانشگاه شهید بهشتی 

زمان: پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۰ تا ۱۲
ظرفیت کارگاه ۳۰ نفر

هزینه شرکت در این کارگاه ۱۰۰ هزار تومان برای هر شرکت کننده است. 
شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران: 5859837000365268

گواهینامه مشارکت توسط مرکز مطالعات اقتصادی  و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی صادر خواهد شد.
شماره واتساپ برای هماهنگی: 09930608179