ایران در نقشه جهان

معمای منابع مشاع "تأملی بر آراء گَرِت هاردین و اِلینر آسترُم"

چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه 1400

کمیته سیاستگذاری عمومی انجمن علوم سیاسی ایران و مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران برگزار می‌کنندphoto_2021-11-13_14-17-42

معمای منابع مشاع: تأملی بر آراء گَرِت هاردین و اِلینر آسترُم

با حضور:

دکتر حجت کاظمی
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران


دبیر نشست:

دکتر بهزاد عطارزاده، دبیر کمیته سیاستگذاری عمومی انجمن علوم سیاسی ایران
 
زمان برگزاری:
چهارشنبه 26 آبان 1400
 ساعت 19

پخش زنده در:
تاربرگِ اینستاگرام «سیاست عمومی» به نشانی:
Instagram.com/PUBLICPOLICYPERSIAN