ایران در نقشه جهان

انطباق هویت در ایران معاصر

يکشنبه سی ام آبان ماه 1400

دکتر رضا سرحدی کم‌تر از یک ماه پیش در دانشگاه فردوسی مشهد از رساله دکتری خود با درجه عالی دفاع کرد. اوphoto_2021-11-20_13-16-48 نمونه‌ای است از استعدادهایی که از حاشیه علوم سیاسی خود را به مرکز آن رسانده‌ و در آن‌جا درخشیده اند. سرحدی تحصیلات علوم سیاسی خود را در دانشگاه آزاد زابل آغاز کرد و مقاطع ارشد و دکتری را در دانشگاه فردوسی مشهد پشت سرگذاشت. او در حال حاضر نیز از اساتید میهمان این دانشگاه مادر است.

او در اقدامی نوآورانه در علوم سیاسی، از تئوری روانکاوی لکان برای خوانش تاریخ معاصر ایران بهره برد. همان‌طور که در مقدمه رساله او می‌خوانیم: «بررسیِ هویتِ ایرانیان در مناسبت با غیرِ غربی یکی از مهم‌ترین دل‌مشغولیهای نخبگان فکر در طی یک‌ صد سال گذشته بوده است... این رساله تلاش دارد تا برای درگذشتن از معضلات هستی‌شناختی دو گفتمان (رویکرد خصمانه و هم‌آمیختگی کورکورانه با غرب)، با بهره‌گیری از نظریه مفهومی ژک لکان روایتی نوین از مواجهه ایرانیان با غیرِ غربی ارايه دهد.»

لینک اتاق:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc