ایران در نقشه جهان

یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: آغاز اجرا و تقسیم کار ملی»

دوشنبه هشتم آذر ماه 1400

 یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: آغاز اجرا و تقسیم کار ملی»photo_2021-11-27_15-23-15 به صورت ترکیبی(حضوری-مجازی) برگزار خواهد شد.

 تاریخ برگزاری: 28 و 29 اردیبهشت ماه 1401

 شماره تماس دبیرخانه کنفرانس: 88352080-021

وبگاه کنفرانس: Conference.olgou.ir

ایمیل کنفرانس: Conference@olgou.ir