ایران در نقشه جهان

گذشته و آینده‌ی تامین نهاده‌های اساسی

دوشنبه هشتم آذر ماه 1400

کمیته امنیت غذایی انجمن علوم سیاسی برگزار میکند:photo_2021-11-29_14-05-15

گذشته و آینده‌ی تامین نهاده‌های اساسی

مسئله شناسی تامین نهاده‌های اساسی
ارزیابی سیاست کنونی تامین 
برآورد تغییر سیاست تامین در آینده
الزامات سیاست های جایگزین

با حضور
دکتر محمدعلی کمالی
دکتر حجت ورمزیاری

دبیر جلسه: 
رضا باقری پور

زمان: 
چهارشنبه_ ۱۰ آذر
ساعت ۱۴

لینک ورود به جلسه(با گزینه میهمان)
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa