ایران در نقشه جهان

وبینار "محبت و اگوستين + درس گفتارهاي فلسفه سياسي كانت "

يکشنبه چهاردهم آذر ماه 1400

مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه با همراهي انجمن علمي مطالعات صلح و انجمن علوم سياسيphoto_2021-12-05_14-10-58 ايران برگزار مي كند ؛ 

 رونمايي و وارسي ارج و اعتبار دو برگردان اخير دكتر فرهنگ رجايي از اولين و واپسين اثر هانا آرنت يعني ؛ 


محبت و اگوستين + درس گفتارهاي فلسفه سياسي كانت 

با صحبت و وارسيِ ؛ 

 دكتر عباس منوچهري ( انديشه سياسي ؛ دانشگاه تربيت مدرس) 

دكتر حسين مصباحيان (فلسفه ؛ دانشگاه تهران) 

دكتر سيد محسن علوي پور (انديشه سياسي ؛ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) 

در حضورِ ؛ دكتر فرهنگ رجايي (برگرداننده ي دو اثر / استاد دانشگاه كارلتون كانادا) 

 زمان ؛ روز چهارشنبه ١٧ آذرماه رأس ساعت ١٧ تا ١٩

 اين برنامه به صورت حضوري (در سالن مركز مطالعات خاورميانه واقع در ؛ تهران ، بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت) و نيز مجازي قابل دريافت است. لينك 
مشاركت مجازي؛ 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar