ایران در نقشه جهان

کارگاه آموزش تخصصی "اصول نگارش ساختاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل"

شنبه چهارم دي ماه 1400

کارگاه "اصول نگارش ساختاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل" به زمان دیگری موکول شد، زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد


کمیته روابط بین‌الملل با همکاری کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کنند:

کارگاه آموزش تخصصی "اصول نگارش ساختاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل"photo_2021-12-30_16-42-06

مدرس:
دکتر سعید ماخانی (دانش آموخته دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران)

زمان: روزهای  09 و 16 د‌ی‌ماه 1400
ساعت 12-10

هماهنگی جهت ثبت نام: 09930607189