ایران در نقشه جهان
  • انجمن علوم سیاسی ایران
  • اخبار
  • اولین پیش نشست پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران "علم سیاست؛ چالش ها و فرصت های ایران در تعامل جامعه،دولت و نظام جهانی"

اولین پیش نشست پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران "علم سیاست؛ چالش ها و فرصت های ایران در تعامل جامعه،دولت و نظام جهانی"

سه شنبه هفتم دي ماه 1400

به همت گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز برگزار میگردد:photo_2021-12-27_15-48-26

اولین پیش نشست پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران "علم سیاست؛ چالش ها و فرصت های ایران در تعامل جامعه، دولت و نظام جهانی"

سخنرانان:
دکتر رجب ایزدی (توسعه،اقتصاد سیاسی و مناسبات دولت و جامعه)
دکتر فرامرز تقی لو (ایدئولوژی و تعلیق امر سیاسی ایران معاصر)
دکتر جواد علیپور (رویکرد سیاست خارجی ایران در دوران گذار نظام جهانی)

مدیر نشست:
دکتر رضا نصیری حامد

تاریخ برگزاری:
۱۱ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۵ تا ۱۷

لینک نشست:
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa