ایران در نقشه جهان

همایش ملی "هویت و سیاست گذاری در ایران"

جمعه هفدهم دي ماه 1400

همایش ملی "هویت و سیاست گذاری در ایران"photo_2022-01-01_17-43-31

محورهای همایش:
۱. مباحث نظری و مسائل بنیادی هویت و سیاست گذاری
۲. ابعاد و حوزه های سیاست گذاری هویتی در ایران
الف) فرهنگی و اجتماعی
ب)سیاسی و امنیتی
ج)اقتصادی و فناوری
د)زیست محیط
۳. آسیب شناسی و آینده پژوهی سیاست های هویتی در ایران

مهلت ارسال چکیده تفصیلی: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
مهلت ارسال مقاله کامل: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبگاه همایش: www.rinsweb.ir
رایانامه: siasat.hoviat@gmail.com