ایران در نقشه جهان

درک معنایی بحران آب در چهارمحال و بختیاری

جمعه هفدهم دي ماه 1400

 

دانش مورد نیاز برای مسائل اجتماعی پیچیده و درهم‌تنیده امروز، حاصل برنامه‌های پژوهشی و تعامل دائم بینارشته‌ای است.photo_2022-01-02_12-57-29 نکته مهم دیگر، ارتباط این فضای پژوهشی با حوزه اجرا و بده‌بستان ارگانیک این دو با هم است. فاصله امروز ما با این تصویر ایدئال زیاد است.

قرار گرفتن ارائه خانم فدایی (این‌ هفته) و خانم نوربخش (هفته گذشته) در کنار یک‌دیگر نوعی از یک دغدغه و برنامه پژوهشی را به ذهن متبادر می‌کند. مرضیه فدایی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان است. او در دوره ارشد پایان‌نامه خود را بر مسائل حوزه آبی زاینده رود، با تمرکز بر استان چهارمحال و بختیاری پیش برد. فدایی این دغدغه خودش را در دوره دکتری نیز ادامه داد و هم‌اکنون «تحلیل ساختاری بحران آب در حوزه زاینده رود» را محور رساله دکتری خود قرار داده است.

استاد راهنمای پایان‌نامه او، هم‌چون ارائه‌دهنده هفته گذشته، آقای دکتر حاتمی بود. می‌توان امیدوار بود در آینده وقتی اراده‌ای معطوف به اصلاح مسائل آبی حوزه زایند رود به‌وجود آمد، حاصل پژوهش‌ها و تعاملات افرادی از این دست دانش مناسب و دقیقی برای عمل به‌وجود آورده باشد.

لینک اتاق
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc