ایران در نقشه جهان

قدرت، خشونت و احساسات: رشد گروه های سیاسی افراطی

جمعه هفدهم دي ماه 1400

سلسله سخنرانی های کمیته روانشناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایرانphoto_2022-01-06_18-27-01
عنوان: 
قدرت، خشونت و احساسات: رشد گروه های سیاسی افراطی


سخنران: 
پروفسور دنیل رات بارت
استاد مدرسه مطالعات صلح و حل مناقشه دانشگاه جورج میسون
دبیر جلسه: 
دکتر محمد قائدی
دبیرعلمی کمیته روانشناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران


زمان: 
جمعه 17 دی ماه ساعت 5:30  عصر به وقت تهران
هفتم ژانویه 2022 ساعت 9 صبح به وقت واشنگتن دی سی


لینک"
https://zoom.us/j/98119489643?pwd=TjlkaE01WXZGcm56Nmo2S3kvM2UyUT09