ایران در نقشه جهان

آشنایی با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

شنبه هیجدهم دي ماه 1400

کمیته سیاست اجتماعی و معلولیت انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:WhatsApp Image 2022-01-08 at 12.43.41 PM

آشنایی با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

سخنران:
سهیل معینی 

دبیر جلسه: 
معصومه سلطانی 

یکشنبه 26 دی 1400 ساعت 14

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa