ایران در نقشه جهان

لزوم حمایت از تولید نشریات بریل به عنوان حق فرهنگی افراد دارای آسیب بینایی

جمعه هشتم بهمن ماه 1400

کمیته سیاست اجتماعی و معلولیت انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:photo_2022-01-27_14-01-16

لزوم حمایت از تولید نشریات بریل به عنوان حق فرهنگی افراد دارای آسیب بینایی

سخنرانان:
امیر سرمدی (خبرنگار روزنامه ایران سپید و مدیر مسوول ماهنامه نسل مانا)
امید هاشمی (روزنامه نگار)
دکتر ابوذرسمیعی (دانش آموخته سیاستگذاری فرهنگی و فعال حوزه افراد دارای معلولیت)
دبیر نشست: 
معصومه سلطانی

زمان: یکشنبه، ۱۷/۱۱/۱۴۰۰  ساعت ۱۶ تا ۱۸

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa