ایران در نقشه جهان

پنجمین پیش نشست پانزدهمین همایش سالانه انجمن علم سیاسی ایران

جمعه پانزدهم بهمن ماه 1400

مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن علوم سیاسی و خانه اندیشمندان علوم سیاسیphoto_2022-02-03_19-04-57  برگزار می‌کند: 
علم سیاست: چالش ها و فرصت های ایران در تعامل جامعه،دولت و نظام جهانی


سخنرانان
دکتر سیدمحمدعلی حسینی زاده
عنوان سخنرانی: روحانیت گروه منزلتی یا حزب سیاسی 
دکتر رضا نجف زاده
عنوان سخنرانی: دولت مدنی 
دکتر: حجت ایزدخواستی
عنوان سخنرانی: چالش های پیش روی اقتصاد ایران در شرایط تحریم 
دکتر رضا عزیزی(دبیرجلسه)
عنوان سخنرانی:جایگاه پیوستن به اقتصاد جهانی در دولت سازی-ملت سازی در ایران


شنبه: ۲۳ بهمن ساعت ۱۳ تا ۱۵


https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa