ایران در نقشه جهان

تأثیر بحران همه گیری کرونا بر امنیت و سیاست

جمعه پانزدهم بهمن ماه 1400

 کمیته سیاست، بهداشت و امنیت انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:photo_2022-02-03_20-06-36

تأثیر بحران همه گیری کرونا بر امنیت و سیاست

سخنرانان:
دکتر رضا ماحوزی
دانشیار فلسفه، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
دکتر جبار رحمانی
دانشیار انسان شناسی، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
دبیر نشست: 
سویل ماکویی

زمان: شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
ساعت ۱۴

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa