ایران در نقشه جهان

اولین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه

جمعه پانزدهم بهمن ماه 1400

انجمن علوم سیاسی ایران با همراهی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:photo_2022-02-04_21-54-42
اولین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل
محور نشست: «بازتعریف روابط میان دولت و شهروند خاورمیانه ای»

سخنرانان:
دکتر مهدی ذاکریان (استاد دانشگاه و مدیر مسئول فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ)
موضوع: نقد حقوق بشر بر دوگانه شهروند و رعیت محوری در آسیای غربی

دکتر محمد سلطانی نژاد (عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)
موضوع: از ترس تا امنیتی سازی: قرار اجتماعی عربی و هراس از سوژه ایرانی

دکتر آریابرزن محمدی (استادیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران)
موضوع: طرز کُنش هویت های فروملی در بستر سپهرهای موازی منطقه غرب آسیا

مدیر نشست:
دکتر محمد بابایی (عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی) 

زمان: سه شنبه 19 بهمن 1400 ساعت 18
پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی:
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa
حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.