ایران در نقشه جهان

جایگاه سیاست خارجی ایران در ساختار دگرگون شونده نظام بین الملل

شنبه هفتم اسفند ماه 1400

انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان با همکاری اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزارphoto_2022-02-21_14-02-17 می کنند:

علم سیاست: چالش ها و فرصت های ایران در تعامل جامعه، دولت و نظام جهانی
جایگاه سیاست خارجی ایران در ساختار دگرگون شونده نظام بین الملل

هفتمین پیش نشست:
سخنرانان:
*رضیه موسوی فر: استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری
موضوع: منافع ملی و ساختار نظام بین الملل
*فاطمه محروق: استادیار روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع: ساختار ژئوپلتیک در حال تغییر و تحول در سیستم های اتحاد و ائتلاف
*سمیه حمیدی: دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
موضوع: بازنمود منطق راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران؛ آلترناتیو رفتاری یا تعاملی متوازن
*محدثه جزائی: دانش آموخته دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع: وضعیت پاررگا، در حاشیه بودگی و حاشیه سازی سیاست خارجی ایران
مدیر نشست: افسانه دانش دانشجوی دکتری علوم سیاسی


چهارشنبه 4 اسفندماه 1400
ساعت 18-20


https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa