ایران در نقشه جهان

بررسی موضوع فهم و ترجمه متون سیاست خارجی و بین الملل

پنج شنبه سوم بهمن ماه 1392
 
 
گروه "روندهای فکری" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
و
کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کنند:
 
 
"ماجراهای فهم و ترجمه متون سیاست خارجی و بین الملل"
 
با حضور
علی رضا طیب
 مترجم بیش از چهل اثر اساسی در سیاست بین الملل
 
 
زمان: روز یکشنبه 6 بهمن ماه 1392                  ساعت:  19:00- 17:00
 

مکان: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، شماره 6، سالن همایشهای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه