ایران در نقشه جهان

تاریخ به مثابه هویت و دلالت هایش برای روانشناسی فردی، اجتماعی و سیاسی

چهارشنبه هیجدهم اسفند ماه 1400

سلسله سخنرانی های کمیته روانشناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایرانphoto_2022-03-08_21-30-46
عنوان:  تاریخ به مثابه هویت و دلالت هایش برای روانشناسی فردی، اجتماعی و سیاسی

سخنران: دکتر چارلز ولر
پژوهشگر ارشد دانشکده مطالعات دین و فرهنگ دانشگاه ملی قزاقستان و استاد دانشگاه ایالتی واشنگتن 
دبیر جلسه: 
دکتر محمد قائدی
دبیرعلمی کمیته روانشناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران

زمان: 
جمعه ۲۰ اسفند ماه ساعت 7 عصر به وقت تهران
11 مارچ 2022 ساعت 10:30 صبح به وقت واشنگتن دی سی

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa