ایران در نقشه جهان

سومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران

يکشنبه شانزدهم بهمن ماه 1401

photo_2023-01-02_16-57-38 (2)دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار می کند:
سومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران


موضوع: تجربه های زیست سیاسی


سخنرانان: دکتر فرهاد قاسمی(عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران)
بنیان های نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت پیچیدگی
دکتر سید عبدالامیر نبوی(هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران)
تحلیل زندگی در ایران در گروی بازگشت به کلاسیک ها
دکتر سید جواد صالحی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز)
پراکسیس ضد امپریالیسم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: امکانات، چالش ها و سناریوها
دکتر ابراهیم عباسی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز)
رویکردهای اقتصاد سیاسی توسعه در جمهوری اسلامی ایران
دکتر حیدر شهریاری (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز )
فهم تحولات اخیر ایران در پرتو نظریات جامعه شناسی سیاسی جدید
مدیر نشست:
دکتر فریبرز ارغوانی پیر سلامی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز )


زمان: چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱/ ساعت ۱۸ تا ۲۰


لینک پخش:
https://www.skyroom.online/ch/mohammad.esk/ipsa