ایران در نقشه جهان

میان انجمن علوم سیاسی ایران و فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای تفاهمنامه همکاری امضا شد

دوشنبه چهاردهم فروردين ماه 1402

جناب آقای دکتر کیومرث اشتریان (رئیس هیئت مدیره انجمن) به نمایندگی از انجمن علوم سیاسی ایران و آقای محمدعلی خلیجی (مدیر مسؤل نشریه سیاستگذاری شهری و منطقه ای) به نمایندگی از فصلنامه سیاست گذاری شهری و منطقه ای، جهت اعتلای ارزشهای فرهنگی، تفاهمنامه همکاری را به منظور گسترش همکاریهای مشترک علمی و فرهنگی امضا نمودند.

شرح تفاهمنامه:

ماده 1- مفاد تفاهم نامه:
-1/1 تالیف، ترجمه و چاپ نشریات و کتاب های علمی به طور مشترک با هدف گسترش تولیدات علمی به
ویژه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل و سایر شاخه های مرتبط با این حوزه؛
-1/2 مبادله گزارش و مدارک پژوهشی بین طرفین و فراهم نمودن امکان دسترسی آسان به منابع پژوهشی،
نشریات و سایر مدارک علمی؛
-1/3 تبادل استاد و پژوهشگر برای انجام طرحهای پژوهشی و آموزشی در حوزه علوم سیاسی و همچنین
انجام پروژههای درخواستی دو طرف؛
1401/06/06
40722
-1/4 برگزاری همایشها، نشستها و کارگاههای تخصصی و انجام پژوهشهای علمی مشترک در دو سطح
ملی و بینالمللی؛
-1/5 گسترش همکاری و تشریک مساعی در زمینه رایزنی و همکاری با شخصیتها و نهادهای بین المللی
برای برگزاری و شرکت در فعالیتهای علمی و بینالمللی؛
-1/6 برگزاری دوره ها، کارگاه ها و برنامه های مشترک کوتاه مدت؛
-1/7 تلاش مشترک برای ارائه آثار یکدیگر در عرصه های داخلی و بین المللی؛
-1/8 همکاری در امور اطلاعرسانی و اخبار به ویژه با هدف معرفی دو انجمن در سطوح ملی و بینالمللی.
تبصره 1: هرکدام از مفاد ماده یک این تفاهمنامه میتواند در قالب قرارداد مستقل پیگیری شود. بدیهی است
هزینههای اجرای برنامههای مشترک، به صورت توافق میان طرفین بنا به موضوع تامین خواهد شد.
تبصره 2: پس از ارائه کلیات هر طرح یا برنامه علمی و مطالعاتی، طرف مقابل موظف است حداکثر طی مدت
یک ماه نظر نهایی خود را درباره اجرای آن اعلام نماید.
ماده 2- نحوه هماهنگی و انجام همکاری
-2/1 نحوه آغاز و ادامه همکاریها در جلسه امضای این تفاهم نامه در حضور نمایندگان دو نهاد مشخص می
شود؛
-2/2 این تفاهمنامه از زمان انعقاد به مدت سه سال اعتبار دارد
-2/3 هر یک از طرفین نمایندهای را جهت پیگیری و انجام هماهنگیهای لازم برای اجرای مفاد تفاهمنامه
به طرف مقابل معرفی می نماید.
ماده 3 – زمان اجرای تفاهمنامه
1401 به امضا طرفین رسید و هر یک از /05/ این تفاهمنامه در 3 ماده و 2 تبصره، در 2 نسخه در تاریخ 24
نسخ آن دارای اعتبار واحد است. پیگیری مصوبات این تفاهمنامه توسط جناب آقای دکتر کیومرث اشتریان
ن از طرف انجمن علوم سیاسی ایران و جناب آقای/ سرکار خانم محمدعلی خلیجی از طرف نشریه
سیاستگذاری شهری و منطقه ای انجام میپذیرد.

آدرس اینترنتی سایت  فصلنامه سیاست گذاری شهری و منطقه ای:

https://pur.ahvaz.iau.ir/​