ایران در نقشه جهان

نگاهی به رویکرد اخیر وزارت آموزش و پرورش در استخدام افراد نابینا؛ علل، آثار و نحوه مواجهه

جمعه بیستم مرداد ماه 1402

photo6156239510 کمیته سیاست اجتماعی و معلولیت انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند.

نگاهی به رویکرد اخیر وزارت آموزش و پرورش در استخدام افراد نابینا؛ علل، آثار و نحوه مواجهه


سخنرانان:
سهیل معینی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت و مدیر انجمن باور؛
دکتر ناصر سرگران، فعال حقوق افراد دارای معلولیت، وکیل دادگستری و مدرس حقوق بین الملل.

دبیر نشست:
معصومه سلطانی

زمان: یکشنبه ۲۲/۰۵/۱۴۰۲ ساعت ۱۸ تا ۲۰.

پخش از طریق لینک زیر:

meet.google.com/ibq-rfzr-sjm

https://t.me/ipsa_disability_social_policy