ایران در نقشه جهان

پایی در کوی ایران: روایتی وتأملی

شنبه سوم اسفند ماه 1392
بسمه تعالی
کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کنند
 
در کجا ایستاده ایم؟
 
پایی در کوی ایران: روایتی و تأملی
با حضور: دکتر حاتم قادری
 
زمان: دوشنبه 5 اسفند، ساعت 16
مکان: بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، شماره 6، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه