بسمه تعالی
انجمن علوم سیاسی ایران با مشارکت مرکز پژوهشهای علمی ومطالعات استراتژیک خاور میانه برگزار می نمایند
ایران وصلح وامنیت بین المللی ومنطقه ای
 
سخنرانان:
دکتر محمد رضا سعید آبادی
دکتر محمد رضا دهشیری
دکتر مجتبی مقصودی
دکتر محمد جواد حق شناس
 
 
زمان: یک شنبه 25 اسفند 1392، ساعت 16 الی 18

مکان: تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، پلاک 8 مرکز پژوهشهای علمی ومطالعات استراتژیک خاورمیانه