ایران در نقشه جهان

تغییرات درترکیب هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

شنبه بیستم ارديبهشت ماه 1393

در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران که در عصر روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 در دفتر انجمن و با حضور همه اعضاءو بازرس شامل؛ دکتر مجتبی مقصودی، دکتر قاسم افتخاری، دکتر حسین سلیمی، دکتر علی مرشدی زاد، دکتر محمد کاظم سجادپور و خانم دکتر طاهره ابراهیمی فر تشکیل شد، به ترتیب دکتر محمد کاظم سجادپور، دکتر قاسم افتخاری و دکتر علی مرشدی زادبه عنوان رییس، نایب رییس هیات مدیره و خزانه دار انجمن برگزیده شدند.  در همین جلسه دکتر مجتبی مقصودی به عنوان سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی انتخاب شد.

لازم به توضیح است پیش از این دکتر مجتبی مقصودی، دکتر حسین سلیمی و دکتر سجادپور به ترتیب مسئولیت رییس، نایب رییس و سردبیری را بر عهده داشته اند، همچنین،از فروردین ماه سال جاری دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه مسئولیت های فراوان و عدم امکان حضور در جلسات هیات مدیره و نیز مشارکت در فعالیت های انجمن جای خود را به دکتر علی مرشدی زاد عضو هیات علمی دانشگاه شاهد داده بود.