ایران در نقشه جهان

گزارشی کوتاه از نشست آسیب شناسی الگوهای پیشرفت و توسعه

چهارشنبه چهارم تير ماه 1393

دکتر حبیب اله فاضلی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ارزیابی طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر دانش سیاست پس از بررسي رابطه و جايگاه الگوهاي توسعه با دانش سياست بيان نمودند که دانش سياست براي ارايه و ارزيابي الگوهاي توسعه دانشي درجه اول است و مساله توسعه و پيشرفت در علوم سياسي داراي اهميت و اعتبار ويژه اي ميباشد، اما اينکه چرا اساتيد و پژوهشگران علوم سياسي کشور کمتر به موضوع "الگوي اسلامي ايراني پيشرفت " پرداخته اند نيازمند توجه و بررسي علمي مي باشد. وي در ادامه به مساله ترديد در الگوهاي نوسازي مرحله اي و اروپامحوراز دهه هفتاد در علوم سياسي پرداختند که به تدريج زمينه را براي گفتمانهاي "پسا توسعه گرا " فراهم ساخته است و الگوي اسلامي ايراني نيز در اين جغرافياي نظري قابل تحليل و زمينه جويي است. دکتر حبيب اله فاضلي تاکيد بر خاص بودگي و عدالت را ويژگي هاي محوري الگوي اسلامي ايراني برشمردند و بيان داشتند که اين الگو ميتواند از برخي ادبيات استدلالي و چشم اندازهاي تحليلي تئوريهاي هم افق در علوم سياسي چون "عدالت به مثابه انصاف " به ره بگيرداماواقعيت آن است که ماهيت نظام سياسي جمهوري اسلامي به گونه اي است که نميتواند به تجارب الگوهاي توسعه ساير جوامع اتکاواکتفاکندو دراين زمينه نيازمند توليدادبيات و توجه به ظرفيت هاي نظريه پردازي بومي هستيم. به نظر ميرسد که الگوي اسلامي ايراني زماني جايگاه مطلوب خود را به مثابه نقشه راه پيدا ميکند که به يک اجماع ذهني يا توافق جمعي در بين نخبگان و مديران درايران تبديل شود. دکتر فاضلي بااشاره به پيشنويس لايحه الگوي اسلامي ايراني بيان داشتند که اين پيشنويس از قابليت لازم براي براوردن انتظارات برخوردار نيست.

این نشست با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان و دبیر علمی جلسه اقای دکتر امیر دبیری مهر به پایان رسید.