ایران در نقشه جهان

اعتدال و افراط: ایران در منطقه

سه شنبه بیست و هفتم خرداد ماه 1393
 
 
 
اعتدال و افراط: ایران در منطقه
 
 
 
سخنرانان:
 
      دکترسید محمدکاظم سجادپور (عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل)
سیاست های منطقه ای ایران در دوران معاصر
 
 دکتر داود فیرحی (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران)
وضعیت مصر بعدا از انتخابات
 
   دکتر کیهان برزگر (مدیرگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه  علوم و تحقیقات)
افراط گرایی در منطقه  و امنیت ملی ایران
 
     دکتر سیدعبدالامیر نبوی(عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)
 
اسلام گرایی رادیکال در جهان عرب
 
 
زمان: یک شنبه 1 تیر 1393 ساعت:17 الی 19
 
مکان: تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، پلاک 8 مرکز پژوهشهای علمی ومطالعات استراتژیک خاورمیانه