ایران در نقشه جهان

تکمیل مجموعه نشست های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

چهارشنبه چهارم تير ماه 1393

به گفته ی سینا صابریان دبیر اجرایی سلسله نشست های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این نشست ها که از اواخر سال گذشته آغاز شد با برگزاری 6 نشست با موضوعات اخلاق سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخنرانی دکتر احد فرامرز قرملکی، اقتصاد سیاسی و امکان ارائه الگوی بومی پیشرفت با سخنرانی دکتر ابولفضل پاسبانی، سیاست، فرهنگ کارجمعی و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی با سخنرانی دکتر فیروز رازنهان، آسيب شناسي الگوي هاي پيشرفت و توسعه در ايران با رويكرد مطالعات سیاسی با سخنرانی دکتر حبیب اله فاضلی، زیستمان سیاسی و امکان شکوفندگی انسانی از طریق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخترانی پروفسور سید حسین سیف زاده و فرصت ها و موانع فرهنگ سیاسی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخنرانی دکتر امیر دبیری مهر به پایان رسید. وی اضافه نمود همانطور که از موضوعات پیداست تلاش بر آن بود تا با محوریت دانش سیاست، منظرهای متنوعی برای نزدیکی کامل تر به مفهوم الگوی بومی پیشرفت به کار گرفته شود و ارایه ی مباحث با رویکرد نقد و آزاداندیشی باشد که به نظر می رسد این انتظار تا اندازه زیادی محقق شد.

صابریان در رابطه با برنامه های پیش رو گفت بر اساس هماهنگی های انجام شده توسط دبیر علمی نشست ها آقای دکتر امیر دبیری مهر با توجه به پایان یافتن این مجموعه سخنرانی ها، محورهای کلیدی این 6 نشست استخراج شده و در سمیناری که ماه پیش رو برگزار می گردد، بحث های ارایه شده با حضور سخنرانان نشست ها و اساتید و صاحبنظران جدیدی که دعوت خواهند شد به بحث و نقد گذاشته می شود.