ایران در نقشه جهان

نشست لوازم و الزامات گفت و گو

دوشنبه سیزدهم آبان ماه 1392

این نشست که با حضور دکتر رضا نصیری حامد،پژوهشگر بنیاد دائره المعارف اسلامی، فاطمه دومانلو،دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، امیر سوری، دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، حسین دهقان فرد، پژوهشگر فلسفه در تاریخ یکشنبه 12 آبان،ساعت 18-16 در محل انجمن واقع در خیابان انقلاب - خیابان لبافی نژاد - بین خیابان دانشگاه و فخر رازی برگزار خواهد گردید.