ایران در نقشه جهان

گزارش تصویری افتتاح و برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران شعبه ایلام

پنج شنبه یکم اسفند ماه 1398

روز شنبه ۲۶ بهمن ماه 1398 استان ایلام و دست اندرکاران و دانش پژوهان رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل پذیرای اقدام مهمی از سوی هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران بودند. در این روز شعبه انجمن علوم سیاسی ایران در استان ایلام با حضور اعضای محترم شعبه ایلام از دانشگاه های مختلف استان و سخنرانی دکتر مجتبی مقصودی و دکتر موسوی شفائی از اعضای هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران و دکتر عباس سهراب زاده ریاست دانشگاه پیام نور، در دانشگاه پیام نور ایلام افتتاح شد. 

انتخابات و افتتاح شعبه ایلام . 1398 (3)انتخابات و افتتاح شعبه ایلام . 1398 (4)انتخابات و افتتاح شعبه ایلام . 1398 (5)انتخابات و افتتاح شعبه ایلام . 1398 (6)انتخابات و افتتاح شعبه ایلام . 1398 (7)انتخابات و افتتاح شعبه ایلام . 1398 (2)انتخابات و افتتاح شعبه ایلام . 1398 (1)