ایران در نقشه جهان

گزارش تصویری از هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

جمعه بیستم مرداد ماه 1402

گزارش تصویری از هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

منتخبین:

آقایان اساتید محترم دکتر حسین سلیمی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر علی اشرف نظری (دانشگاه تهران)

دکتر رضا نجف زاده (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر سید مسعود موسوی شفائی (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر غلامرضا کریمی (دانشگاه خوارزمی)

علی البدل: خانم دکتر سمیه مروتی و دکتر مختار نوری

بازرس: خانم دکتر سجادی

photo6155705446photo6155705411photo6155705449photo6155705447photo6155705463photo6155705436