ایران در نقشه جهان
سه شنبه بیست و دوم مهر ماه 1399

نشست علمی "اما اگر بمیرد، بذرهای زیادی تولید می‌کند: پدیدارشناسی و سیاست فداکاری"

سه شنبه بیست و دوم مهر ماه 1399

معرفی، بررسی و نقد کتاب "زندگی سراسر فهم مسئله است"

دوشنبه بیست و یکم مهر ماه 1399

وبینار "رشد نقدینگی و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران"

دوشنبه بیست و یکم مهر ماه 1399

کارگاه مجازی "روش شناسی فهم کنش بازیگران بین المللی"

دوشنبه بیست و یکم مهر ماه 1399

شست مجازی "در باب چیستی الهیات سیاسی‌"

جمعه هیجدهم مهر ماه 1399

گزارش نشست مجازی "بررسی طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا"

سه شنبه پانزدهم مهر ماه 1399

نشست مجازی "بررسی صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری"

سه شنبه هشتم مهر ماه 1399

نشست مجازی "سیاستگذاری بهداشتی در ایران با تاکید بر شیوع ویروس کرونا"

يکشنبه ششم مهر ماه 1399

سینمای اعتراض، فیلم ساز معترض

يکشنبه ششم مهر ماه 1399

پدیدارشناسی و تجربه سیاسی-اخلاقی: بیناسوبژکتیویته، جماعت گرایی و طبیعت خیر مشترک ما

يکشنبه سی ام شهریور ماه 1399

نامه اعتراضی انجمن های علوم اجتماعی و تاریخی به اقدام آموزش و پرورش

جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399

گزارش نشست "پدیدارشناسی و مسئله ایران"

جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399

نشست مجازی "بررسی طرح انتخابات تناسبی"

جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399

نشست مجازی "از نئولیبرالیسم تا جامعه کنترلیِ نمایشی"

پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1399

نشست مجازی "معرفی، بررسی و نقد کتاب معمای صلح و امنیت افغانستان"

پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1399

نشست: پدیدارشناسی و مسئله ایران

پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1399

کارگاه آموزشی مجازی "نوآوری: نوآوری فقط ایده نو نیست"

پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1399

کارگاه مجازی "چگونه سياست ها را ارزيابي كنيم؟"