Iranian Political Science Association
  • دکتر احمد بستانی- تاریخ نگاری اندیشه سیاسی در ایران پیشینه درازی ندارد و تنها در چند دهه اخیر به مثابه یک حوزه مطالعاتی مطرح شده و در بین اهالی اندیشه مقبولیت یافته است. در سال های اخیر آثار متعددی درباره تاریخ اندیشه سیاسی (اعم از غربی و اسلامی) و هم چنین روش شناسی تاریخ نگاری اندیشه به زبان فارسی تالیف و یا ترجمه شده است. 

  • دکتر سید محسن علوی پور- ورود سینما به ایران در پایان عصر قاجار، امکان نوینی را برای اندیشه‌ورزی سیاسی و اجتماعی در کشور فراهم آورد که البته از این امکان تا چند دهه بعد، یعنی دهه 40 و 50 شمسی چندان بهره‌ای برده نشد. با این حال،  با بازگشت برخی ایرانیان که در عصر پهلوی اول برای تحصیل به فرنگ رفته و در نتیجه با ضرورت‌ها و ظرفیت‌های سینما آشنا شده بودند.

  • دکتر محسن خلیلی- Constitution نمادِ حقوقی مدرنیته است. قانون‌اساسی (پارسی‌ساخته‌ی Constitution)، رسانایِ پنداره‌ی میان‌گاهی، ارزش‌های آکسیوماتیک، و تکنیک‌های برآمده از Constitution، نیست. به‌هنگامِ پارسی‌گردانیِ واژه‌گانِ آبستنِ معنایِ خاصّ (Pregnant Words with Specific Meaning)، زمینه و زمانه (بافتار= Context)، بازیافتنی نیستند و واژه، یله و رها، ترجمه می‌شود؛ بدون آن‌که، پیچیدگی‌های مفهومیِ موجود در زبان و زمانه‌ی خاست‌گاهِ واژه، بازتاب داده شود

  • دکتر سید علی محمودی- شناخت لیبرالیسم در ابعاد فلسفی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از ضرورت های آشکار روزگار ما است، زیرا از سویی این مکتب گسترۀ فکری و تاثیرات پردامنه ای در جهان داشته؛ از سوی دیگر، رهنمودهای آن در رفع کاستی های دموکراسیِ کلاسیک، کارساز بوده است.

  • دکتر قدیر نصری- مارتین وایت در سال 1966 در اثری با نام پژوهش های دیپلماتیک این پرسش را مطرح کرد که « چرا نظریه روابط بین المللی نداریم؟» ، بیست سال بعد از وایت ، یعنی در سال 1986 ،  رابرت کاکس استدلال نمود که « نظریه ، همواره به نفع کسی و برای مقصودی پرداخته می شود».....

  • دکتر رضا نجف زاده- در دوران پهلوی دوم، نظریۀ انحطاط غرب چندین دهه است که در فضای فکری ایرانیان جایی پیدا کرده است. فقراتی از انحطاط غرب اسوالد اشپنگلر به فارسی برگردانده می­شود و ادبیات انحطاط­اندیشی در میان ایرانیان نیز رواجی می­یابد. پرسش از انحطاط ایران پرسشی است که طرحی از آن را زمانی عباس میرزا در دارالسلطنۀ تبریز در دیدار با ژوبر فرانسوی مطرح کرده بود

  • دکتر مریم سیدان- سیاست در جامعۀ ایران قدمتی به اندازۀ تاریخ ایران دارد. تعامل میان افکار و تحولات سیاسی ایران، پیامدهای اجتماعی آن، و انعکاس این دو عامل در ادبیات داستانی معاصر قابل توجه است. سال‌های 1300 تا 1357 از مهم‌ترین دوره‌های تحولات سیاسی در ایران است. 

  • دکتر حامد عامری گلستانی- در عصر قاجار بسیاری از مهم‌ترین مسائل فکری‌سیاسی، حول مسئلۀ «نسبت میان شرع و دنیای جدید» شکل گرفت. چرا که تجدد، به موضوعی اساسی در جامعۀ ایران تبدیل، و گزاره‌ای مهم برای شکل‌گیری دو گفتمان عمده حول دو گزارۀ «سازگاری» و «ناسازگاری» میان دین و دنیای جدید شد. 

  • دکتر جواد حیدری- هر علمی را می‌توان از سه منظر تقسیم‌بندی کرد: موضوع، روش، و غایت. به لحاظِ نظری بزرگترین مشکلی که پیشارویِ «اندیشه‌یِ سیاسی» قرار دارد ابهامی است بدان دچار است. اندیشه‌یِ سیاسی در زمینه‌یِ روش‌ دچارِ نوعی ابهام و آشفتگی است و نمی‌توان به راحتی آن را در ذیلِ «رشته‌هایِ علمیِ» جا افتاد گنجاند و این ابهام در مقامِ نظر به سرگردانی و ناکارآمدی در مقامِ عمل انجامیده است. 

  • دکتر رضا نصیری حامد- دریدا در خوانشی ساختارشکنانه و یا به تعبیری بن فکنانه از مفهوم فارماکون در نزد افلاطون، به معانی متضاد و گوناگون مندرج در این اصطلاح اشاره می نماید. فارماکون از نظر دریدا، دربردارنده وجوه متضادی اعم از زهر، نوشدارو و نیز حیوانی که قربانی می شود، است. 


 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری