Iranian Political Science Association
  • دکتر محسن خلیلی- Constitution نمادِ حقوقی مدرنیته است. قانون‌اساسی (پارسی‌ساخته‌ی Constitution)، رسانایِ پنداره‌ی میان‌گاهی، ارزش‌های آکسیوماتیک، و تکنیک‌های برآمده از Constitution، نیست. به‌هنگامِ پارسی‌گردانیِ واژه‌گانِ آبستنِ معنایِ خاصّ (Pregnant Words with Specific Meaning)، زمینه و زمانه (بافتار= Context)، بازیافتنی نیستند و واژه، یله و رها، ترجمه می‌شود؛ بدون آن‌که، پیچیدگی‌های مفهومیِ موجود در زبان و زمانه‌ی خاست‌گاهِ واژه، بازتاب داده شود

  • دکتر سید علی محمودی- شناخت لیبرالیسم در ابعاد فلسفی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از ضرورت های آشکار روزگار ما است، زیرا از سویی این مکتب گسترۀ فکری و تاثیرات پردامنه ای در جهان داشته؛ از سوی دیگر، رهنمودهای آن در رفع کاستی های دموکراسیِ کلاسیک، کارساز بوده است.

  • دکتر قدیر نصری- مارتین وایت در سال 1966 در اثری با نام پژوهش های دیپلماتیک این پرسش را مطرح کرد که « چرا نظریه روابط بین المللی نداریم؟» ، بیست سال بعد از وایت ، یعنی در سال 1986 ،  رابرت کاکس استدلال نمود که « نظریه ، همواره به نفع کسی و برای مقصودی پرداخته می شود».....

  • دکتر رضا نجف زاده- در دوران پهلوی دوم، نظریۀ انحطاط غرب چندین دهه است که در فضای فکری ایرانیان جایی پیدا کرده است. فقراتی از انحطاط غرب اسوالد اشپنگلر به فارسی برگردانده می­شود و ادبیات انحطاط­اندیشی در میان ایرانیان نیز رواجی می­یابد. پرسش از انحطاط ایران پرسشی است که طرحی از آن را زمانی عباس میرزا در دارالسلطنۀ تبریز در دیدار با ژوبر فرانسوی مطرح کرده بود

  • دکتر مریم سیدان- سیاست در جامعۀ ایران قدمتی به اندازۀ تاریخ ایران دارد. تعامل میان افکار و تحولات سیاسی ایران، پیامدهای اجتماعی آن، و انعکاس این دو عامل در ادبیات داستانی معاصر قابل توجه است. سال‌های 1300 تا 1357 از مهم‌ترین دوره‌های تحولات سیاسی در ایران است. 

  • دکتر حامد عامری گلستانی- در عصر قاجار بسیاری از مهم‌ترین مسائل فکری‌سیاسی، حول مسئلۀ «نسبت میان شرع و دنیای جدید» شکل گرفت. چرا که تجدد، به موضوعی اساسی در جامعۀ ایران تبدیل، و گزاره‌ای مهم برای شکل‌گیری دو گفتمان عمده حول دو گزارۀ «سازگاری» و «ناسازگاری» میان دین و دنیای جدید شد. 

  • دکتر جواد حیدری- هر علمی را می‌توان از سه منظر تقسیم‌بندی کرد: موضوع، روش، و غایت. به لحاظِ نظری بزرگترین مشکلی که پیشارویِ «اندیشه‌یِ سیاسی» قرار دارد ابهامی است بدان دچار است. اندیشه‌یِ سیاسی در زمینه‌یِ روش‌ دچارِ نوعی ابهام و آشفتگی است و نمی‌توان به راحتی آن را در ذیلِ «رشته‌هایِ علمیِ» جا افتاد گنجاند و این ابهام در مقامِ نظر به سرگردانی و ناکارآمدی در مقامِ عمل انجامیده است. 

  • دکتر رضا نصیری حامد- دریدا در خوانشی ساختارشکنانه و یا به تعبیری بن فکنانه از مفهوم فارماکون در نزد افلاطون، به معانی متضاد و گوناگون مندرج در این اصطلاح اشاره می نماید. فارماکون از نظر دریدا، دربردارنده وجوه متضادی اعم از زهر، نوشدارو و نیز حیوانی که قربانی می شود، است. 

  •  مختار نوری- تفکر سیاسی در ایران معاصر از عصر مشروطه تا دوران پساانقلابی حاضر همواره محل نزاع میان مکاتب فکری مختلف غربی و طرفداران داخلی آن ها بوده است. از جمله این مکاتب می توان به اندیشه های پوزیتیویستی، لیبرالیستی ، ناسیونالیستی، مارکسیستی ، پست مدرن و ...اشاره نمود. 

  • نشست تخصصی با موضوع " روزگار معاصر ایران؛ روایتی شفاهی" روز سه شنبه 10 اسفند با حضور  حسین دهباشی پژوهشگر تاریخ شفاهی برگزار می شود. گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی این نشست را ساعت 17 روز سه شنبه در محل این پژوهشکده واقع در بلوار کشاورز، خیابان نادری برگزار می کند.


 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری