ایران در نقشه جهان

معرفی کمیته "روابط بین الملل"

پنج شنبه یکم اسفند ماه 1398

معرفی کمیته "روابط بین الملل" علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: دکتر سعید شکوهی «عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی»

رزومه دبیر کمیته: http://simap.atu.ac.ir/cv/6225773/