Iranian Political Science Association
  • انجمن ایرانی مطالعات جهان با همکاری انجمن علوم سیاسی کارگاه آموزشی " کاربرد نظریه بازی ها در روابط بین الملل و علوم سیاسی " را برگزار می کند.

  • با توجه به پایان یافتن این مجموعه سخنرانی ها، محورهای کلیدی این 6 نشست استخراج شده و در سمیناری که ماه پیش رو برگزار می گردد، بحث های ارایه شده با حضور سخنرانان نشست ها و اساتید و صاحبنظران جدیدی که دعوت خواهند شد به بحث و نقد گذاشته می شود.

  • ششمین نوبت از سلسله نشست های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخرانی دکتر امیر دبیری مهر استادیار و پژوهشگر علوم سیاسی با موضوع "فرصت ها و موانع فرهنگ سیاسی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"  سه شنبه 3 تیر ماه در انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد.

  • نسشت اعتدال و افراط : ایران در منطقه، روز یکشنبه 1 تیر ماه 93 در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد. در این نشست دکتر محمد کاظم سجادپور، دکتر داوود فیرحی، دکتر عبدالامیر نبوی و دکتر کیهان برزگر به سخنرانی پرداختند.

  • ششمین و آخرین نشست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با سخنرانی آقای دکتر امیر دبیری مهر، استادیار و پژوهشگر علوم سیاسی با عنوان "فرصت ها و موانع فرهنگ سیاسی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"  برگزار می شود.

  • انجمن علوم سیاسی ایران با مشارکت مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه همایشی تحت عنوان " اعتدال و افراط : ایران در منطقه " با حضور دکتر محمد کاظم سجادپور، دکتر داود فیرحی، دکتر کیهان برزگر و دکتر عبدالامیر نبوی روز یکشنبه 1 تیر ماه 93 برگزار می نمایند.

  • دکتر سید حسین سیف زاده استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه تهران که 2 سالی است درمریلند امریکا تدریس می کند و پست دکتری روابط بین الملل از دانشگاه هاروارد دارد به خوبی در جامعه ایران درک نشده است . انانکه او را نمی فهمند او را فاقد انسجام ذهنی و دچار پراکندگی زبانی می دانند .

  • سه شنبه 20 خرداد ماه انجمن علوم سیاسی ایران میزبان استاد بزرگواری بود که به ادبیات و  نگاهی متفاوت در دانش سیاست شهرت دارد؛ ادبیاتی که به گفته ی خودش ملهم از حضرت حافظ و خیام است. دکتر سید حسین سیف زاده استاد تمام بازنشسته علوم سیاسی، روابط بین الملل دانشگاه تهران که در حال حاضر نیز استاد مونتگمری کالج – راکویل در مریلند امریکا می باشند، سخنران نشست پنجم از سلسله نشست های اندیشه ورزی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بودند.

  • همایش تاریخ و علوم سیاسی که توسط گروه تاریخ و همکاری های میان رشته ای برگزار می شود، طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 28 و 29 خرداد برگزار خواهد شد.

  • شنبه 10 خرداد ماه نشست چهارم از سلسله نشست های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع ارزیابی طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر دانش سیاست در محل انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد.
 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری