ایران در نقشه جهان

معرفی کمیته "سیاست،بهداشت و امنیت"

شنبه بیست و هشتم فروردين ماه 1400

معرفی کمیته "سیاست،بهداشت و امنیت" انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر علمی کمیته: دکتر داود غرایاق زندی "استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی".

دبیر اجرایی کمیته: سویل ماکویی " دانشجویی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی".

رزومه دبیر علمی کمیته: https://bit.ly/2ZCxQR9

سیاست های کمیته "سیاست،بهداشت و امنیت":
۱. جهانی شدن و افزایش تهدیدات نوظهور جهانی مانند بیماری های فراگیر،مسایل زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی
۲. بررسی نقش نهادها و سازمان های داخلی و بین المللی در مقابله با تهدیدات
۳. نقش قدرت ها و کشورها در مقابله با تهدیدات نو ظهور
۴. امنیت انسانی
۵. بررسی فرایند سیاستگذاری در قبال تهدیدات نو ظهور
۶. مطالعه سیاست های بهداشتی ایران در قبال تهدیدات نو ظهور

 

photo_2020-09-29_12-32-04WhatsApp Image 2021-01-30 at 16.53.42WhatsApp Image 2021-01-30 at 17.02.46