ایران در نقشه جهان

معرفی کمیته "سیاست،بهداشت و امنیت"

چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه 1399

معرفی کمیته "سیاست،بهداشت و امنیت"

دبیر کمیته: دکتر داود غرایاق زندی «استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی»

رزومه دبیر کمیته: https://bit.ly/2ZCxQR9

سیاست های کمیته "سیاست،بهداشت و امنیت":
۱. جهانی شدن و افزایش تهدیدات نوظهور جهانی مانند بیماری های فراگیر،مسایل زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی
۲. بررسی نقش نهادها و سازمان های داخلی و بین المللی در مقابله با تهدیدات
۳. نقش قدرت ها و کشورها در مقابله با تهدیدات نو ظهور
۴. امنیت انسانی
۵. بررسی فرایند سیاستگذاری در قبال تهدیدات نو ظهور
۶. مطالعه سیاست های بهداشتی ایران در قبال تهدیدات نو ظهور