ایران در نقشه جهان

معرفی جامعه ایرانی پدیدار شناسی

پنج شنبه دهم مهر ماه 1399

کمیته جامعه پدیدار شناسی انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: دکتر حمید ملک زاده « دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه کشورهای عربی»

 

 برنامه های اجرا شده توسط کمیته جامعه پدیدار شناسی انجمن علوم سیاسی ایران:

photo_2020-09-25_16-56-42photo_2020-09-25_16-57-08پدیدارشناسی و مسئله ایران

photo_2020-10-13_18-11-56photo_2020-10-13_18-11-41