ایران در نقشه جهان

میز افغانستان انجمن علوم سیاسی ایران

شنبه بیست و هشتم فروردين ماه 1400

میز افغانستان انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر علمی میز افغانستان: دکتر جعفرحق پناه "عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران".

 برنامه های اجرا شده توسط میز افغانستان.

 

photo_2020-10-26_23-34-02photo_2020-11-04_17-54-04photo_2020-04-09_11-45-17photo_2020-02-19_11-28-54photo_2019-12-30_19-27-33photo_2019-10-24_08-38-26photo_2019-02-03_11-20-39photo_2019-01-08_09-45-15photo_2018-11-19_23-10-18photo_2018-05-07_14-36-37