ایران در نقشه جهان

کمیته مسائل ایران

چهارشنبه پنجم خرداد ماه 1400

معرفی کمیته «مسایل ایران» انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: دکتر حسین معین آبادی بیدگلی «عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان»

رزومه دبیر کمیته: https://psd.uk.ac.ir/~moeini

 

معرفی کمیته مسایل ایران:

کمیته مسایل ایران، در راستای گسترش فعالیت های انجمن علوم سیاسی ایران و نیز بهره گیری از ظرفیت های علمی دانشوران و پژوهشگران علاقمند در حوزه پژوهشی کلان مسایل ایران و ارتقاء سطح  و توسعه کیفی  حوزه های فرعی  و نیروهای متخصص و بهبود امور پژوهشی  و آموزشی این حوزه،  در ذیل کمیته های علمی-تخصصی انجمن علوم سیاسی ایران به صورت داوطلبانه و افتخاری در گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان  راه اندازی شده است.

هدف اصلی کمیته:

شناسایی ابعاد پژوهشی «مسایل ایران» از منظر حوزه های نظری  مختلف دانش سیاسی  با هدف فهم و تبیین کنش ها و رویدادهای سیاسی  جاری ایران در محورهای سه گانه:

-محورهای نظری- پژوهشی:

1.شناسایی حوزه های پژوهشی مسایل ایران با تأکید ویژه بر مطالعات سیاسی ایران –دوره زمانی ایران اخیر/ پس از انقلاب تا کنون

2.شناسایی پارادیم های نظری- تحلیلی و مسئله شناسی  مسلط بر حوزه های پژوهشی ایران با تأکید بر مطالعات سیاسی ایران اخیر/ایران پس از انقلاب تا کنون

3. ارزیابی کمیت و کیفیت مطالعات سیاسی انباشتی در حوزه مسایل ایران در دوره زمانی  پس از انقلاب تا کنون( در قالب انجام پژوهش های علم سنجی)؛

4.ارزیابی ابعاد روش شناختی مطالعات سیاسی ایران اخیر/ایران پس از انقلاب تا کنون؛

5.شناسایی و معرفی پژوهشگران فعال در حوزه مطالعات سیاسی ایران و ارزیابی منظرهای نظری –تحلیلی آن ها؛

-محورهای  آموزشی:

1. ارزیابی واحدهای درسی مرتبط با مسایل ایران در رشته های دانشگاهی علوم  سیاسی در ایران؛

2. ارزیابی نحوه آموزش واحدهای درسی مرتبط با مسایل ایران در رشته های دانشگاهی علوم سیاسی در ایران؛

-محورهای اجرایی:

1. برگزاری همایش ها، نشست های علمی- تخصصی و وبینار های مرتبط با محورهای نظری- پژوهشی و آموزشی مسایل ایران؛

2.تشکیل حلقه های مطالعاتی در حوزه های فرعی مسایل ایران؛

3.برگزاری کارگاه های آموزشی-کاربردی با هدف معرفی حوزه های پژوهشی مرتبط با مسایل ایران  به دانشجویان رشته های علوم سیاسی؛

4. انجام و انتشار پژوهش های علمی مشترک در حوزه های موضوعی مسایل ایران با بهره گیری از همفکری و همراهی صاحبنظران و پژوهشگران؛

5. شناسایی، گزینش و معرفی اثر برتر در حوزه مسایل ایران به طور سالیانه( در قالب کتاب، مقاله، طرح پژوهشی و پایان نامه). با هدف ارتقاء امر پژوهش و تشویق پژوهشگران جوان در حوزه مسایل  سیاسی ایران اخیر.